Allmänna villkor för advokatuppdrag

1. Tillämpningsområde

Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, hans biträden och den advokatbyrå där dessa verkar (i det följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”), å den andra. Villkoren skall, såvitt avser punkterna 4 och 5 nedan, även äga tillämpning i fall där sådan person fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

2. Förhållandet till god advokatsed m m

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

I anslutning till att uppdraget accepteras skall Advokatbyrån lämna uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl a uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse. Accepterar Advokatbyrån uppdrag med författningsenlig ersättningsnorm (ex rättshjälp eller offentlig försvarare) eller med ersättningsnorm från försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande, skall avtal om arvode enligt normen anses föreligga. För det fall full begärd ersättning inte utbetalas av försäkringsgivare, åligger det klienten att erlägga överskjutande belopp.

Arvode debiteras genom delfaktura, á conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör vilken faktureringsrutin som i varje enskilt ärende skall tillämpas. Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Med fakturering a conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto redovisas i slutfaktura.

Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till 3.000.000 kronor.

5. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk rätt.

6. Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol. För privatpersoner finns möjlighet att få tvisten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm.